สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ข้าวบ้านปราสาท
 • เมธา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าข้าวหอมมะลิ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP GPS
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สุรินทร์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เมธา จันทร์หอม
 • เมธา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0853509349
 • อีเมล์
 • nv2511@hotmail.com