สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวตำบลจุน
 • ชัญญาณัฐ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขายเมม็ลพันธ์ข้าว, แปรรูปข้าว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชัญญาณัฐ พระวิสัตย์
 • ชัญญาณัฐ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 093-1371759
 • อีเมล์
 • Kaaohomsoisee@gmail.com