สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำสับปะรดภูเก็ต
 • ดำรง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำสับปะรดคั้นสด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ดำรง พรหมเพ็ง
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0867831333
 • อีเมล์
 • damrong1919@gmail.com