สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ก.การเกษตรเจริญ
 • นิภาวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • วัสดุทางการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร้อยเอ็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นิภาวรรณ บุญเลิศล้น
 • นิภาวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 087-283 2639
 • อีเมล์
 • ro_ops@moc.go.th