สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
 • ถนอม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตผลทางการเกษตร พันธุ์ปลา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร้อยเอ็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ถนอม เหล็กศรี
 • ถนอม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 087-250 2347
 • อีเมล์
 • ro_ops@moc.go.th