สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนสัมมาชีพแปรรูปผลผลิตเกษตร
 • ละม่อม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ชัยภูมิ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ละม่อม ปราบภัย
 • ละม่อม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0837279944
 • อีเมล์
 • lamom_2502@gmail.com