สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมภูเขียว
 • สมหมาย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าไหม ผ้าขิดฝ้าย ตุีกตาช้างทำจากผ้าไหม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP 3-5 ดาว มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ชัยภูมิ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สมหมาย เศรษฐชวาลวงษ์
 • สมหมาย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0812642554
 • อีเมล์
 • summay_2484@gmail.com