สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท มอร์แกนนิค วังนำเขียว ฟาร์มมิ่ง จำกัด
 • กรฎา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • พืชผักอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • organic thailand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กรฎา รำพึงวงษ์
 • กรฎา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 023003266
 • เบอร์มือถือ
 • 0979183276
 • อีเมล์
 • MorganicFarm@hotmail.com