สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • กลุ่มสุธาสินี
  • สุธาสินี 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • อาหาร
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • OTOP วิสาหกิจชุมชน
  • Facebook
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคเหนือ
  • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • ดร. สุธาสินี สุพิชญางกูร
  • สุธาสินี 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 056212655
  • เบอร์มือถือ
  • 0817072854
  • อีเมล์
  • sutasineejoy@hotmail.com