สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ศิลาทิพย์
 • ธารา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ครกหิน ผลิตภัณฑ์จากหิน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ตาก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธารา ธาราศักดิ์
 • ธารา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0814414099
 • เบอร์มือถือ
 • 0814414099
 • อีเมล์
 • silathiptak@gmail.com