สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป จั๊บจั๊บ
 • มนัสชญาณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว มนัสชญาณ์ อู่สมบัติชัย
 • มนัสชญาณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0822246456
 • อีเมล์
 • manaschaya.u@gmail.com