สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลสรพัฒนา
 • ธณัส 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ฟาร์มผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ORGANIC Thailand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นครปฐม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธณัส รัตนแสงศรี
 • ธณัส 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0819238997
 • อีเมล์
 • thanatr@yahoo.com