สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • มะม่วงป้าจุก
 • นฤมล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • มะมวงน้ำดอกไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นฤมล ร่วมทอง
 • นฤมล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 06-15283083
 • อีเมล์
 • ccs_dit@hotmail.com