สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชน ชมชุนพัฒนาอาชีพบ้านเก่า
 • เยาวลักษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าหัถกรรมทำด้วยมือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เยาวลักษณ์ ชื้นชม
 • เยาวลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 090-3162205
 • อีเมล์
 • sunisachuenchon@gmail.com