สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดภัยบ้านโคกเดื่อ
 • ชุติมา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชุติมา สมุทร
 • ชุติมา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0812842854
 • เบอร์มือถือ
 • 0626483076
 • อีเมล์
 • bizclub.nw@gmail.com