สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3860100318492
 • ชื่อธุรกิจ
 • ภาวีฟู้ด
 • ภาวี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ชุมพร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ภาวี มรรคสินธ์ุ
 • ภาวี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0980290331
 • อีเมล์
 • mameaw.p11@gmail.com