สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มข้าวอินทรีย์กาฬสินธุ์ (สวนจารุวรรณ Organic)
 • วินิจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวกล้องอินทรีย์,พืชผัก,ผลไม้ ฯลฯ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วินิจ ถิตย์ผาด
 • วินิจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 084-3216553
 • เบอร์มือถือ
 • 084-3216553
 • อีเมล์
 • winid0843216553@hotmail.com