สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มปักผ้าด้วยมือแจ้ซ้อน
 • โสพิน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าปัก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP/มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง โสพิน หวานแหลม
 • โสพิน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-0206314
 • อีเมล์
 • lp_ops@moc.go.th