สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านสมถวิล
 • อัญชลี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารสด-แห้งและของฝาก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • จันทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อัญชลี ดิษชัง
 • อัญชลี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0907644450
 • อีเมล์
 • polka_doty@hotmail.com