สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายบ้านทากาศ(ปรียานุช ผ้าฝ้าย)
 • ปรียานุช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ของใช้ของตกแต่งบ้านจากผ้าฝ้าย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., OTOP 3 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ปรียานุช จิตยุติ
 • ปรียานุช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 085-8670976
 • อีเมล์
 • khing.acc.dk01@gmail.com