สมาชิก MOC BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย MOC Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0835557016158
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ภูเก็ต แท็คซ์ แอ็คเค้าท์ติ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69200
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ให้บริการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชี งานวางระบบบัญชีธุรกิจ และบริการให้คำปรึกษา
 • สินค้า/บริการ
 • ให้คำปรึกษาและจัดทำตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต