สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บางกระทุ่ม
 • นิรันดร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องสำอางจากสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นิรันดร์ ปันทะนันท์
 • นิรันดร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0806719789
 • อีเมล์
 • pniran2006@gmail.com