สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Siamshop6395
 • นัธธสรพ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ค้าปลีก-ส่งสินค้าอุปโภค บริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นัธธสรพ์ วินันต์ธนกฤต
 • นัธธสรพ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0653622659
 • เบอร์มือถือ
 • 0653622659
 • อีเมล์
 • nutthason82465@gmail.com