สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ถังเช่าฮักยู
 • วิเชียร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าเกษตร/แปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิเชียร ดังเด็ง
 • วิเชียร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0816438935
 • อีเมล์
 • dwichien@gmail.com