สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกาละแมสุขสบาย บ้านหัวบึงท่าเหนือ
 • เล็ก 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กาละแมสูตรโบราณ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.48-2-02347-2-0001, มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เล็ก วงค์ศรีแก้ว
 • เล็ก 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086 851-3699
 • อีเมล์
 • puk.kok19@hotmail.com