สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษํท แมนส์ฟิงค์เอเชีย จำกัด
 • นเรศ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นเรศ สกลสุทธิพงศ์
 • นเรศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0819854141
 • อีเมล์
 • onlynarest@yahoo.com