สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0633559001034
 • อนาวิไลกรณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • น้ำมันดาวตาก
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10419
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำมันสกัดเย็นจากพืชและผลไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ตาก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อนาวิไลกรณ์ แก้วมุสิกสาร
 • อนาวิไลกรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0649978952
 • เบอร์มือถือ
 • 0649978952
 • อีเมล์
 • oilstartak@gmail.com