สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ทริปเปิ้ล แมนเทรดดิ้งจำกัด
 • นำ้ฝน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อุปโภคบริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 45-2-06260-6-0003
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นำ้ฝน ชมภูพื้น
 • นำ้ฝน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0972647022
 • เบอร์มือถือ
 • 0972647022
 • อีเมล์
 • fon0972647022@gmail.com