สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สวนเสียงเทียน
 • กนก 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผักและผลไม้ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-735-2532
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • อ่างทอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กนก แสงสว่าง
 • กนก 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0817352532
 • อีเมล์
 • kanoktoday@gmail.com