สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • แม่มะณี หมูฝอย
 • วนิดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมูฝอย , หมูทุบ,หมูสวรรค์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0861259922
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สระบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วนิดา พริ้งไพเราะ
 • วนิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0861259922
 • เบอร์มือถือ
 • 0861259922
 • อีเมล์
 • Centernut9922@gmail.com