สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนหอมดอกคำใต้
 • รุ่ง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวอินทรีย์บรรจุถุง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย รุ่ง พรหมโลก
 • รุ่ง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-1907545
 • อีเมล์
 • homdokkhamtai@gmail.com