สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มเกษตรกรบ้านนาโพธิ์สามัคคี
 • นิยม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กล้วยเล็บมือนางแปรรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ชุมพร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นิยม เหล่าสุข
 • นิยม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0811872682
 • อีเมล์
 • cp_ops@moc.go.th